Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także obecnie, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – znaczna ich część przeznaczona jest na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.